Ana Sayfa Futbol Yönetmeliği

Futbol Yönetmeliği

 Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

FUTBOL TURNUVA YÖNETMELİĞİ

Mütevelli Heyeti Onay Tarihi: 11.01.2009 Sayı: 02

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1–
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Camili (Macahel) kökenli insanların;

a)      Aralarındaki centilmenlik ve dostluğun pekişmesini,

b)     Mevcut sevgi ve saygı bağlarını geliştirmelerini,

c)      Geleneksel kültür, örf ve adetlere sahip çıkmalarını,

d)     Birbirleri ile tanışıp iletişim kurmalarını,

e)      Sportif faaliyetlerde bulunmalarını,

Çağımızın hastalığı stresten uzaklaşa bilmelerini teşvik etmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine  katkıda bulunmak için düzenlenecek “Futbol Turnuvası” nın esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2–
(1) Camili (Macahel) yöresinden Köy takımları (Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral, Uğur) Macahel Vakfı ve Macahel Dergisi olmak üzere 8 takımından oluşan futbol turnuvasını kapsar.

Dayanak
Madde 3– (1) Bu Yönetmelik, “Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedinde Değişiklik Sözleşmesi” ile Yenilenen Beyoğlu 21.Noterliği 03.03.2008 tarih ve 5327 sayılı Yeni Vakıf senedinin; Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri başlıklı 9.üncü Maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4– (1) Tertip Komitesi (Spor Komisyonu): Vakıf Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyelerinden bir kişiyi Turnuva Sorumlusu olarak görevlendirir. Tertip Komitesi, turnuva sorumlusu ile beraber her köyden birer temsilcilerden oluşur. Turnuva ile ilgili tüm kararlar komisyon tarafından alınır. Yapılan itirazlar komisyon tarafından değerlendirmeye alınarak karara bağlanır. Ancak Tertip Komitesi Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olduğundan itirazları değerlendirirken Yönetim Kurulunun görüşüne de başvurabilir.

(2) Misafir Oyuncu: Macahel kökenli olup takımların kadrosunda yer almayan oyunculardır.

(3) Centilmenlik: Turnuvadaki davranışlara ve görülen kartlara göre değerlendirilen, turnuvanın en anlamlı kupası olan centilmenlik kupasıyla ödüllendirilen sportif durumdur.

İKİNCİ BÖLÜM

Turnuvaya Katılım Şartları

Katılım Şartları
Madde 5-  (1) Turnuvaya katılım şartları aşağıda belirtilmiştir.

1. Turnuvada oyuncu olarak yer alan sporcuların, sportif aktivitelerde bulunmalarına engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir. Bu konuda katılımcıların beyanı esas olup, aksi halde meydana gelebilecek herhangi bir sonuçtan Vakıf veya Tertip Komitesi sorumlu tutulamaz.

2. Takımlar sadece Macahel’li oyuncu oynatabilirler.

3. Turnuvaya katılımda yaş sınırı yoktur. Ancak gerektiğinde Yönetim Kurulu turnuvaya katılacak sporcular için yaş sınırı belirlemeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Turnuva ve Oyun Kuralları

Turnuva Kuralları
Madde 6- (1) Futbol turnuvasına katılan takımlar aşağıdaki kuralları kabul etmiş sayılır.

a) Maçlar, tek devreli puan usulü ile oynanır. İlk dörde giren takımlar yarı final maçı oynamaya hak kazanır.

b) İlk dörde giren takımlar birbirleriyle kura ile eşleşir. Galip gelen takımlar arasında turnuva şampiyonluğu ve ikincilik maçı, mağlup olan takımlar arasında ise üçüncülük maçı oynanır.

c) Takım kadroları en az 14, en fazla 25 oyuncudan oluşur. Sahaya 7 şer kişilik as kadro ile çıkılıp yedeklerle beraber maç kadrosu 14 kişiden oluşur.

d) Takımlar her maç için 2 misafir oyuncu bulundurabilirler.

e) Karşılaşmalarda 1 hakem ve 2 gözlemci görev alır, sarı ve kırmızı kart uygulaması geçerlidir.

f) Takımlar turnuva başlamadan önce oyuncu listelerini ve 18 yaşından küçük oyuncular kimlik fotokopilerini Tertip Komitesine vermek zorundadırlar. Tertip Komitesi gerekirse 18 yaşından küçük oyuncular için ailelerinden muvafakatname isteyebilir.

g) Oyuncular, turnuvaya başvuru sırasında verilen takım listelerinde belirtilen forma numaraları ile maçlara çıkarlar.

h) Takım listeleri Tertip Komitesince teslim alındıktan sonra, zorunlu bir durum dışında takım kadrosunda değişiklik yapılamaz. Bu konuda takdir yetkisi Tertip Komitesine aittir.

i) Karşılaşmalar sırasında takımın başında mutlaka bir yöneticisi bulunur. Aksi takdirde yönetimden takım kaptanı sorumludur.

j) Bir takımda oynayan oyuncu veya herhangi bir sıfatla görev alan kişi, turnuva boyunca başka bir takımda oynayamaz veya görev alamaz.

Oyun Kuralları
Madde 7– (1)
a)  Turnuvada centilmenlik esastır.

b)  Karşılaşmalarda galibiyete 3 (üç), beraberliğe 1 (bir) puan verilir. Mağlubiyet halinde puan verilmez

c)  Maçlar 30 ar dakikalık çift devre halinde oynanır. İki devre arasındaki dinlenme süresi ve maç araları 5 (beş) dakikayı geçemez.

d)  Bir takım kaleci dahil 7 (yedi) oyuncu ile oynar. En az 5 (beş) futbolcu ile oyuna başlayabilir. Oyun esnasında bir takımın oyuncu sayısının 4 (dört) kişiye düşmesi halinde maç tatil edilir. Sonuç, maçın tatiline neden olan takım aleyhine 3–0 (üç sıfır) olarak tescil edilir. Maçın tatil edildiği anda rakip takımın attığı gol farkı üçten fazla ise bu skor aynen geçerli sayılır.

e)  Turnuva süresince 2 (iki) maça çıkmayan takım turnuvadan ihraç edilir. Oynamış olduğu maçların sonuçları geçerliliğini sürdürür. Kalan maçları ise aleyhine 3-0 (üç sıfır) olarak tescil edilir.

f)  Takımlar maç saatinden 15 dakika önce sahada hazır bulunur. Maçın başlama saatini 10 dakika geçtiği halde asgari 5 (beş) kişilik maç kadrosu tamamlamayan takım müsabakaya çıkamaz ve 3 – 0 (üç sıfır) hükmen yenik sayılır.

g)  Takımlar, isimleri maç listesinde yazılı olmak kaydı ile kaleci dahil en çok 6 (altı) oyuncu değiştirebilir. Çıkan oyuncu tekrar oyuna dahil olamaz.

h)  Puan eşitliği halinde genel gol averajına bakılır. Averaj eşitse iki takım arasındaki averaja bakılır. Eşitse centilmenlik durumuna bakılır.  Centilmenlik de eşitlik olursa iki takım arasında baraj maçı yapılır.

i)  Elemeli maçlarda beraberlik halinde 10’ ar dakikalık iki devre halinde uzatma uygulanır. Uzatma devreleri sonunda eşitlik halinde karşılıklı 5 (beş) seri penaltı atışına geçilir. Yine eşitlik söz konusu ise eşitlik bozulana kadar penaltı atışına devam edilir. Müsabakada görev alacak hakem ve gözlemcileri Tertip Komitesi tespit eder.

j)  Grup maçlarının fikstürü, finale kadar olan grup ve eşleşmelerin şekli Tertip Komitesi tarafından tespit edilir. Turnuva başlamadan önce takım yöneticilerine duyurulur.

k)  Final maçını kazanan takım Turnuva Şampiyonu olur.

l)  Maçlarda ofsayt, taç ve kaleciye geri pas kuralları geçerli değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Hükümleri

Disiplin Suç ve Cezaları
Madde 8– (1)
a)  Tertip Komitesi üyelerine, hakemlere, oyunculara, yöneticilere ve seyircilere sözlü veya fiili hareketlerde bulunan oyuncu ve yöneticiler, Tertip Komitesince alınacak karar gereği, süresi 2(iki) maçtan az olmamak kaydı ile turnuva dışında bırakılırlar.

b)  Saha dışında bulunan yedek ve değiştirilmiş oyuncular da, normal oyuncu statüsünde olup oyun kurallarına aynen uymak zorundadırlar.

c)  Turnuva süresince alınacak tüm disiplin hükümleri Tertip Komitesi tasarrufunda olup kesindir. Alınan kararlar maçlardan sonraki ilk salı günü yazılı olarak veya internet sitesi aracılığıyla tebliğ edilir.

d)  Oyun içinde veya dışında direkt kırmızı kart gören futbolcu, yedek futbolcu veya teknik sorumluya Tertip Komitesince iki maç ceza verilir.

e)  Maç esnasında sarı kartı kırmızı karta dönüşen veya 3 (üç) maç üst üste sarı kart gören futbolcu, yedek futbolcu ve teknik sorumluya Tertip Komitesince bir maç ceza verilir.

f)  Centilmenlik kurallarına aykırı hareketten dolayı direkt kırmızı kart cezası alan sporcu Tertip Komitesince turnuvadan men edilir.

g)  Maçlarda hakem kararı kesin olup, hakem ve gözlemci raporları dâhilinde Tertip Komitesi takımlara para, futbolculara ise eylemleri dâhilinde para ve maç oynamama cezası verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İtirazlar

Madde 9– (1)
a)  Müsabaka ile ilgili her türlü itirazlar, müsabakanın oynandığı tarihten sonraki ikinci iş günü sonuna kadar, takım yöneticisi veya takım kaptanı tarafından yazılı olarak Tertip Komitesine yapılır. Tertip Komitesi takip eden iki iş günü içinde itirazı karara bağlar ve taraflara yazılı olarak bildirir. Tertip Komitesinin bu konudaki kararı kesindir.

b)  Bu yönetmelikte yer almayan konularla ilgili olarak Tertip Komitesinin alacağı kararlar kesindir.

ALTINCI BÖLÜM

Ödüllendirme Hükümleri

Ödüllendirme
Madde 10–
(1) Turnuva sonunda birincilik (şampiyonluk), ikincilik, üçüncülük ve en anlamlı kupa olan Centilmenlik kupası olmak üzere 4 (dört) kupa verilir. Turnuva sonucunda gol kralı olan sporcu başarı plaketiyle ödüllendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Turnuvaya Yeri, Katılım Bedeli, Yürürlük ve Yürütme

Turnuva yeri
Madde 11– (1) Turnuvaların yeri, tarihi ve maç saatleri Tertip Komitesi tarafından turnuva başlamadan en az 15 gün önce ilan edilir.

Katılım Bedeli
Madde 12– (1) Turnuvanın giderlerini karşılamak için Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Tertip Komitesi katılım bedeli belirleyebilir. Katılım bedeli turnuva başlamadan önce Tertip Komitesi tarafından tahsil edilir.

Yürürlük
Madde 13–
(1) Bu Yönetmelik 11.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14–
(1) Bu Yönetmelik hükümleri Macahel Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Madde 15- (1)
a)  Turnuvanın asil amacı olan centilmenlik ve dostluğun pekişmesi olduğu için bu amaca aykırı davranan oyuncu, takımlar ve yöneticiler Tertip Komitesi tarafından cezalandırılır.

b)  Her hafta maçların değerlendirmesini yapmak üzere Tertip Komitesi maçların bitiminden sonra Vakıf Merkezinde veya komisyonun uygun göreceği bir yerde toplanır.

c)  Futbolcu sakatlanmalarına karşı gerekli tedbirleri almak, takım yöneticilerinin sorumluluğundadır.

Macahel Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmıştır.

——————————————————–
PDF için tıklayınız