Ana Sayfa Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

PDF için tıklayınız

MACAHEL EĞİTİM-KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI RESMİ SENEDİ

Beyoğlu 21.Noterliğinin 1995/16895 Yevmiye numara ile tasdik 15.11.1995 tarihi itibariyle kuruluş tescili yapılarak, Beyoğlu 21.Noterliğinin 03.03.2008 tarih ve 05327 yevmiye ile tasdik edilen resmi senet,  Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/233 Esas, 2008/193 sayılı Kararla  tadil edilmiş şeklidir.

VAKFIN ADI
Madde 1- Vakfın adı “Macahel Eğitim-Kültür ve Dayanışma Vakfı” dır. Kısa adı “Macahel Vakfı” dır.  İşbu resmi senette kısaca “Vakıf” olarak ifade edilecektir.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2– Vakfın merkezi İSTANBUL İli, BAHÇELİEVLER ilçesindedir.

Vakfın Adresi; Barbaros Caddesi, 3. Sokak, No:11-Bahçelievler/İSTANBUL’dur.  Vakfın adresi ilgili mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamlara bildirmek kaydıyla değiştirilebilir.

Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açabilir.  Şubelerin teşkilat, yetki, görev ve sorumlulukları Vakıf Mütevelli Heyetince onaylanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

VAKFIN GAYESİ
Madde 3- Başta Artvin ili, Borçka ilçesi, Macahel yöresi (Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köyleri) olmak üzere;  diğer illerde yaşayan Macahel’liler arasında dayanışma sağlamak,  ekonomik durumlarını iyileştirmek, Macahel yöresinin kalkınması ve doğanın korunması ile birlikte vakfın imkanları ölçüsünde yurt genelinde aynı hizmetleri vermek ve aşağıda yazılı amaçlardan ibarettir.

a) Her seviyeden öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak,

b) Yöre ile ilgili ihtiyaçların karşılanması, örf, adet ve geleneklerin korunup yaşatılması ve tanıtılmasını sağlamak,

c) Öncelikle yörenin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatını, çevre ve sağlık şartlarını iyileştirmek, ağaçlandırma yapmak, kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmak, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, öğrenci yurtları, sağlık ve spor tesis ve kurumları, sosyal ve kültürel tesisleri kurmak, inşa etmek, işletmek ve bu tür tesisler için yardımda bulunmak.

d) Kimsesizlere ve güçsüzlere her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak,

e) Yörenin; yeraltı ve yer üstü zenginliklerini meydana çıkarmak, ekonomik, tarımsal, çevre, mimari ve sosyal sorunların çözümlemesini amaçlayan her türlü faaliyet ve araştırmaları yapmak, yaptırmak ve desteklemek,

f) Yöresel el sanatlarının gelişmesini teşvik etmek, bu amaçla kurslar düzenlemek,

g) Değişik il ve ilçelerde yaşayan Macahel’lileri bir araya getirmek ve bunlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak,

h) Vakfın faaliyetlerini tanıtmak, bu amaçla yayınlar yapmak, her alanda panel, konferans, seminer, sergi, kermes vb. etkinliklerde bulunmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4-  Vakıf 3. maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Kanuni sınırlamalar müstesna olarak taşınır ve taşınmaz mallara, her çeşit mal varlığına, bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olabilir veya kullanabilir. Vakfın amacına uygun olmayan şartlı bağışlar kabul edilmez.

b) Benzer amaçlı yerli veya yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile dernek, vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yasaların gerektirdiği izinler dâhilinde her türlü maddi ve manevi işbirliğinde bulunur, gerekli hallerde yasalara uygun şekilde müşterek tesis ve işletmeler kurar.

c) Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmede yararlanmak ve vakfa kalıcı ve sürekli gelir temin etmek üzere yatırımlar yapabilir. Ticari, sınaî, zirai ve iktisadi işletmeler, şirket ve ortaklıklar kurabilir. Diğer ekonomik girişimlerde bulunabilir. Kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir.

d) Vakıf, gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri kurup işletebilir, kurulmuş veya kurulacak işletmelere ortak olabilir.

e) Vakıf; ilgili yasa hükümleri uyarınca sahip olduğu taşınır ve taşınmazları satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve gelirlerinin bir ya da birçok kez yatırımlarda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve menkul kıymetleri yönetim ve tasarrufa, menkul/gayrimenkul değerleri almaya ve vakfın amaçları doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye, vakıf amacı doğrultusunda inşaat yapmaya, yaptırmaya, bu amaç ve hizmetleri gerçekleştirmek için faydalı ve lüzumlu her türlü tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri düzenleyebilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 5- Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.-YTL (BeşyüzYenitürklirası) değerinde nakittir. Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ŞAHSİYETİ
Madde 6- Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve denetimine tabi muhtar hükmi şahsiyete haiz bir kuruluştur.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 7- Vakıf aşağıdaki zorunlu ve ihtiyarı organlardan oluşur.

A. ZORUNLU ORGANLAR
a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

B. İHTİYARİ ORGANLAR
a) Danışma Kurulu
b) Onur Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 8- Vakfın Mütevelli Heyeti; kuruluş senedinde adı, soyadı, adresi ve imzaları bulunan kurucular ile kuruluştaki Mütevelliler ve 01.01.2002 tarihinden önce Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile alınan ekli listede adı, soyadı ve adresleri belirtilen kişilerden oluşmaktadır. Toplam Mütevelli Heyet sayısı 108 ’dir.

Mütevelli Heyet üyeliğinin ölüm, istifa, girişteki şartların kaybedilmesi, iş göremez hale gelmesi ya da Mütevelli Heyet kararıyla boşalması halinde; boşalan üyeliklere, Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin kararıyla Mütevelli Heyeti üyesi alınır. Mütevelli Heyeti üyesi olma koşulları, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Mütevelli Heyet üyeliği; Mütevellinin mazeretsiz üst üste üç (3)  olağan veya olağanüstü Mütevelli Heyet toplantısına katılmaması halinde Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyet kararıyla düşer. Bu hükmün hesabında; son iki (2) toplantıda bulunmamış ve yapılmakta olan üçüncü (3.) toplantının divan kurulu tarafından başlatılan oturumuna katılmadığı tespit edilen Mütevellinin üyeliğinin düşmesi bu oturumda teklif edilir ve Mütevelli Heyet kararıyla üyelikten düşürülür.

Belirtilen davet şekilleri ile yapılan çağrılar üye tarafından alınmış kabul edilir. Toplantıya katılamama durumunda üye, mazeretini ve yerine vekalet vereceği diğer üyeyi yazılı olarak toplantı öncesinde Vakfa ulaştırmak zorundadır. Mazeretsiz toplantılara katılmama durumunda Vakıf, ilgili üyeye uyarı yazısı gönderebilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 9- Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim Kurulunu seçmek,
b) Denetim Kurulunu seçmek,

c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

i) Vakfın ihtiyarı organlarından Danışma Kurulu ve Onur Kuruluna önerilen kişiler hakkında karar vermek,

j) Yönetim Kurulunun önerisi ile üyelerin Mütevelli Heyetinden çıkartılması veya ölen/ayrılan üyelerin yerine yeni üyelerin kabulüne karar verir,

k) Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
Madde 10-  Bilanço, bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere uygun tarihte yılda en az bir kere toplanır.

Mütevelli Heyet ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde; imza karşılığı, SMS, faks, elektronik posta sistemiyle veya taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci toplantıda; toplantı nisabı, üye tam sayının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli Heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi vekaletnameyle vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının (2/3) üçte ikisidir.

Mütevelli Heyet üyeliğine kabul ve üyeliğin düşürülmesi karar nisabı; Mütevelli Heyet tam sayısının (½) yarısından bir fazlasıdır.

YÖNETİM KURULU
Madde 11- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıllığına seçilir.  Yönetim Kurulu, yedi (7) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, iki (2) başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip üye (sayman) seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine önceki üyenin görev süresini tamamlamak üzere sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşmüş sayılır.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı dört (4) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki (2) oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 12- Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim Kurulu;

a) Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. Vakfın her türlü iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür.

b) Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayına sunar.

c) Vakfın mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilânçoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

m) Ölüm, istifa ve diğer nedenlerle boşalan Mütevelli Heyet üyeliğine, ilgili yönetmeliğe uygun olarak talipliler arasından aday belirleyerek Mütevelli Heyetinin onayına sunar.

n) Vakfa önemli hizmetleri geçen ve geçebilecek kişileri Vakıf Danışma ve Onur Kuruluna kabulü için Mütevelli Heyetine teklifte bulunur.

o) Gerektiğinde Vakıf Danışma Kurulunu toplantıya çağırır, teklif ve önerilerini alarak karara bağlar.

VAKFIN TEMSİLİ
Madde 13- Vakfı Yönetim Kurulu temsil ve ilzam eder. Yönetim Kurulu bu temsil ve ilzam yetkisini Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU
Madde 14- Denetim Kurulu Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetince kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki (2) yıl için seçilecek üç (3) asil üyeden oluşur. Ayrıca iki (2) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Düzenlenen raporu Mütevelli Heyet toplantısında Divan Başkanına sunar.

DANIŞMA KURULU
Madde 15- Danışma Kurulu; Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim ve Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulunca belirlenecek üyelerden oluşur. Danışma Kuruluna üye alma şekil ve şartları Yönetim Kurulunca hazırlanıp Mütevelli Heyetçe onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir. İstişare amaçlı bir organ sıfatıyla Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır, Vakfın faaliyetleri hususunda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Vakıf amaçlarına aykırı hareket eden Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelli Heyetin onayı ile Danışma Kurulu üyeliğinden çıkarılabilir.

ONUR KURULU
Madde 16- Onur Kurulu; Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliği yapmış kişiler ile Vakfa maddi ve manevi katkılarından dolayı Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecek gerçek ve tüzel kişilerden teşekkül eder. Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine toplanır. İstişare mahiyette Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur.

HUZUR HAKKI
Madde 17- Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler. Vakıfla ilgili yapacakları zaruri masraflar ile seyahat ücretleri Yönetim Kurulu Kararı ile ödenebilir.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 18- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar,

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler,

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 19-  Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilecek brüt gelirlerinin %20’si yönetim ve idare masrafları ile ihtiyata ve Vakfın mal varlığının artırıcı yatırımlara, kalan %80’i ise eğitim, kültür, dayanışma, sağlık,  bilimsel araştırma, Macahel’in tanıtımı ve geliştirilmesi, yöre insanının hayat standartlarının yükseltilmesi faaliyetlerinden oluşan Vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir. Vakıf amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak Yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının Vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması Mütevelli Heyet kararı ile mümkündür.

Bu bentte açıklanan gelirlerin tahsis oranları normal zamanlar için geçerli olup; vakfın mal varlığını arttırıcı ve gelir amaçlı yatırımlar lehine değiştirilebilir.

Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’u fakir ve başarılı öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmet ve yatak kapasitesinin en az %10’u fakir ve kimsesizlere tahsis edilir. Bu oran Vakıf Mütevelli Heyetince artırılabilir.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 20- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 21- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı ve hakları Vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan bir vakfa, derneğe veya resmi kuruma intikal eder. Vakıf senedinde belirtilen gayenin gerçekleşmesinde hukuken ve fiilen imkân kalmaması halinde Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyet üye sayısının 2/3 ‘ünün kabulü ile sona erdirilebilir.

VAKIF KURUCULARI
Madde 22- Vakıf 1995 yılında kurulmuştur. Kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

1- Hasan AKDEMİR
2- Kazım AY
3- Mehmet CESUR
4- Çetin KAHYA
5- Metin KAHYA
6- Yunus KAHYA
7- Dursun KÖSE
8- Tekin ÖZDEMİR
9-  Besim YAVUZ
10- Veysel YILMAZ
11- Haydar ZENGİN

KURULUŞTAKİ MÜTEVELLİLER:
1- Yaşar YILDIRIM
2- Nuri GÜNER,
3- Yüksel YAVUZ,
4- Ayhan BERK
5- Metin ÖZDEMİR
6- Tevfik PAKER

KURULUŞTAKİ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ:
1- Hamdi ÖZDEMİR
2- Halit ZENGİN
3- Tufan KÖSE
4- Davut İPEK
5- Mikail BALCI
6- Ahmet ALTIN
7- Ahmet YAVUZ
8- Selahattin GÖK

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
1- Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu iki (2) yıllık görev süresini tamamlamak üzere görevine devam eder.

2- Mütevelli Heyet üyeliğinden düşürme işleminde bu senedin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yapılacak toplantılar dikkate alınacaktır.
———————————