Ana Sayfa Burs Yönetmeliği

Burs Yönetmeliği

Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

BURS YÖNETMELİĞİ

Mütevelli Heyeti Onay Tarihi: 11.01.2009 Sayı: 02

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1–
(1)  Bu Yönetmeliğin amacı; yüksek öğrenim kurumlarında okuyan ya da okuma hakkını elde etmiş bulunan başarılı ve maddi imkânları sınırlı öğrencilere öğrenimleri süresince vakıf bütçesinden hayırsever kişi ve kurumların şartlı-şartsız bağışlarından burs bağlanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2–
(1) Bu Yönetmelik, Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki öğrencilere sağlanacak burs ve eğitim yardımı ilgili ortak hükümleri kapsar.

(2) Burs bütçesi imkânları dâhilinde öncelikli olarak Macahelli (Camili) olmak, Macahelli bir anne veya babaya mensup olmak esasları dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Dayanak
Madde 3-
(1) Bu Yönetmelik, “Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedinde Değişiklik Sözleşmesi” ile Yenilenen Beyoğlu 21.Noterliği 03.03.2008 tarih ve 5327 sayılı Yeni Vakıf senedinin; Vakfın Gayesi başlıklı 3.üncü maddesinin (a) bendindeki amacı gerçekleştirmek için, Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri başlıklı 9.uncu maddesinin (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4–
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Vakıf                       : Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı,

b) Mütevelli Heyeti     : Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetini,

c) Yönetim Kurulu      : Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulunu,

d) Burs Komisyonu    : Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş Burs Komisyonunu,

e) Burs                      : Eğitim Yardımı, Eğitim Bursu, Destek Bursu gibi öğrenciye yapılan tüm ödeme ve yardımları,

f) Öğrenci                   : Yüksek Öğrenim Kurumlarının ön lisans, lisans ve yüksek lisans okuyan öğrencileri,

g) Ön lisans               : Eğitim süresi 2 (iki) yıl olan Meslek Yüksek Okullarını,

h) Lisans                    : Eğitim süresi 4 (dört) yıl ve daha fazla olan Fakülte ve Yüksekokulları,

g) Yüksek Lisans    : Lisans Eğitimini tamamladıktan sonra tezli veya tezsiz Yüksek lisans (mastır) öğrenimini okuyan öğrencileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs, Eğitim Yardımı, Diğer Burslar

Burs
Madde 5–
(1) Üniversitelerin hazırlık sınıfı dâhil lisans bölümünü kazanıp kaydını yaptıran veya lisans programında okuyan öğrenciye eğitimi süresince sağlanan karşılıksız yardımlar,

(2) Üniversitenin Meslek Yüksekokulundan mezun olup, dikey geçiş yolu ile Üniversitede lisans öğrenimine devam edenlere sağlanan karşılıksız yardımlar,
(3) Üniversiteden mezun olduktan sonra lisansüstü programlarına devam eden öğrencilere bir öğretim yılında sağlanan karşılıksız yardımlardır.

Eğitim Yardımı
Madde 6– (1) Üniversitelerin ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere yapılan karşılıksız yardımlardır.

Diğer burslar
Madde 7– (1) Diğer burslar şunlardır:

a)  Kardeşlere verilen burslar: Üniversitede okuyan kardeşlerin her birine öğrenimlerine başlamalarından itibaren verilen yardımlardır. Kardeşlerin her birine burs verilip verilmeyeceği hususu her yıl Yönetim Kurulu tarafından bütçe imkânları da dikkate alınarak değerlendirilir.

b)  Başarı Bursları : Burslu olup olmadığı gözetilmeksizin en az iki yarıyıl/yıl devam eden öğrencilerden üstün başarı gösterdikleri saptananlara, o yarıyılı izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere verilen karşılıksız burslardır.
c)  Üstün Başarı Ödülleri: Vakıf tarafından burs bağlanan veya burs bağlanmayan öğrencilerden öğrenim gördüğü okulda birinci, ikinci veya üçüncü olanlar ile üniversite sınavında ilk 100’e giren öğrencilere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarlarda ödül verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Yönetimi ve Burslarla İlgili Esaslar

Burs komisyonu
Madde 8– (1) Vakıf Yönetim Kurulu bursla ilgili işleri takip etmek, her türlü kayıtları tutmak ve öneriler geliştirmek amacıyla kendi içinden üç kişilik BURS KOMİSYONU oluşturur. Burs komisyonunda en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin görev alması şartıyla dışarıdan da üye alınabilir. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir kişiyi başkan seçerler.

Burs komisyonunun görevleri
Madde 9– (1) Burs komisyonunun görevleri şunlardır;

a)  Bursla ilgili duyuruları yapar
b)  Her eğitim-öğretim yılında burs almak için başvuran öğrencilerin durumlarını Vakıf senedi ve bu yönetmelik esasları dâhilinde değerlendirerek sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.
c) Her türlü işlemleri yazılı olarak yaparak her yıl için ayrı tahsis edilecek Burs Dosyasında muhafaza etmek.
d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda burs almakta olan tüm öğrencilerin durumlarını değerlendirerek sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirmek.
e)  Burs sistemi ile ilgili öneriler geliştirerek Yönetim Kuruluna sunmak,
f)  Yönetim Kurulu tarafından bursla ilgili verilecek diğer görevleri yapmak.

Başvuru Yeri ve Süresi
Madde 10– (1) Bu Yönetmelikte belirtilen burs ve eğitim yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler, her öğretim yılında 1 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında istenen tüm belgeleri eksiksiz tamamlayarak Vakıf Yönetim Kuruluna başvurularını yaparlar.

(2) Başvurular elden vakıf merkezine veya iadeli taahhütlü posta ile yapılır. Başvuru evrakları 15 Ekim tarihinde Vakıf merkezinde olacak şekilde yapılır. Postadaki gecikmelerden Vakıf sorumlu tutulamaz. Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz.
(3) Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde bu süreyi uzatıp kısaltmaya yetkilidir. Ancak burs için müracaat süresi bir aydan daha kısa tutulamaz.

Burs verilme süresi
Madde 11– (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumun olmaması şartıyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince verilir. Eğitim süresine hazırlık sınıfları dahil edilir.

(2) Burslar bir eğitim ve öğretim yılında 8 ay ödenir ve öğrencinin bursluluğu öğrenimi süresince devam eder.

Burs ödeme şekli ve miktarı
Madde 15- (1) Burs ödemeleri bizzat öğrencinin banka hesabına burs süresince her ay havale veya EFT yoluyla yapılır. Ödemeler hiçbir şekilde elden yapılamaz.

(2) Öğrencilere aylık olarak ödenecek Burs miktarı Yönetim Kurulu tarafından Vakfın her öğretim yılındaki bütçe imkânları ve burs vermek isteyen kişilerin taahhütleri dikkate alınarak tespit edilir.
(3) Öğrencilere verilecek eğitim yardımı, burs için tespit edilen miktarın yarısı olarak dikkate alınır.

Burs verilmeyecek haller
Madde 12– (1) Burs alan bir öğrencinin disiplin cezası alması durumunda, disiplin cezasını aldığı tarihten itibaren bursu kesilir.

(2) Burs alan öğrenci, burs alma şartlarını kaybettiği aydan itibaren bursu kesilir. Ancak öğrenciye özel şartlı bağışlar ayrıca değerlendirilir.
(3) Öğrencinin bursun kesilmesini talep etmesi halinde bursluluğu sona erer.

Başvuru Şartları
Madde 13– Vakıftan burs talebinde bulunan öğrenciler aşağıdaki şartları taşımalıdır.

(1)  Ailesinin Artvin Camili (Macahel) Yöresi kütüğüne kayıtlı olması, anne veya babasının Artvin Camili (Macahel) Yöresi kütüğüne kayıtlı olması ya da mensup olması,

(2) Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

(3) Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını kazanıp kaydını yaptırması veya okula devam etmesi,

(4) Okumak için mali durumunun yetersiz olması,

(5) Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,

(6) Üniversiteyi devam edenlerin başarılı olması,

(7) Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,

(8)  Başvuru şartları ile ilgili öğrencinin beyanı temel alınmakla birlikte araştırma da yapılabilir. Gerekirse öğrenci mülakata da çağrılabilir.

Başvuru sahibinden istenecek belgeler
Madde 14–
(1) Üniversiteyi yeni kazanan veya ara sınıfta okuyup vakıftan burs almayan öğrenciden aşağıdaki belgeler istenir.

a)  Burs Talep Dilekçesi,

b)  Burs Başvuru Formu,

c)  Öğrenci belgesi,

d)  Bir adet vesikalık fotoğraf,

e)  Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

f)  Transkript (not çizelgesi) veya başarı belgesi (ara sınıf öğrencileri için)

(2) Vakıftan burs alıp tekrar başvurmak isteyen öğrenciler için aşağıdaki belgeler istenir:

a)  Burs talep dilekçesi,

b)  Başarı durumunu gösterir belge veya Transkript (not çizelgesi)

Burs başvuruları ile ilgili yapılacak işlemler
Madde 15–
(1) Burs başvuruları Vakıf Merkezine yapılır ve Burs komisyonu tarafından;

a)  Talep sahibi öğrencilerin her biri için bir dosya açılır.

b)  Kontrol edilip tam olduğu tespit edilen belgeler dosyasına konulur.

c)  Burs talep eden öğrencilerin Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans listeleri ayrı ayrı yapılarak değerlendirme sonuçları ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur.

Burs başvurularının değerlendirilmesi
Madde 16– (1) Burs Komisyonu tarafından Vakıf senedi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek bir raporla sunulan başvurular Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

(2) Burs almaya hak kazanan öğrenciler nihai olarak Vakıf Yönetim Kuruluna Burs Komisyonu tarafından sunulan rapor da dikkate alınarak her yıl EKİM ayı sonuna kadar sonuçlandırılarak karara bağlanır.
(3) Burs için başvuru yapan öğrencilerin durumları her yıl KASIM ayının ilk haftasında kendilerine bildirilir.
(4) Burslar, burs almaya hak kazanan öğrencilerin kendi adlarına açtırılacakları banka hesaplarına yatırılır.

Burs verilen öğrencinin takibi
Madde 17– (1) Burs Komisyonu, burs alan öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediğini her yıl tespit ederek Yönetim Kuruluna bildirir.

(2) Burs komisyonu ve Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde burs alan öğrencilerin durumlarını araştırabilir.

Bursun kesilmesi
Madde 18– (1) Yönetim Kurulunca burs bağlanan öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrenciliğinin sona ermesi ve bu yönetmeliğin başvuru şartlarını taşıma vasfını kaybetmesi halinde bursu kesilir. Ancak; öğrenim süresinin sağlık sebebiyle uzadığına ilişkin rapor ibrazı halinde burs ödenmeye devam edilebilir.

(2) Alt sınıftan dersi olan, öğrenimde başarısızlığı tespit edilen, davranış ve eylemleriyle okuduğu kurumda sorun teşkil eden öğrencinin bursu Yönetim Kurulu kararıyla kesilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Bursun Geri Ödenmesi
Madde 19- (1) Burslar karşılıksızdır. Öğrenciden geri talep edilemez. Ancak öğrenci eğitim-öğretim hayatını tamamladıktan sonra vakfa katkıda bulunmak isterse bağış ve yardımları kabul edilebilir.

(2) Burs komisyonuna bilerek yanlış ve yanıltıcı bilgi veren veya Burs alma şartlarını kaybedip vakfa bildirmeyen öğrencilerden Yönetim Kurulunun tespit edeceği ceza oranı ile fazla ödenen burslar geri talep edilir.

Denetim
Madde 20-
(1) Bursların işlem, karar ve hesapları kamuya açıklık ve saydamlık ilkesine göre yürütülür. Denetimi Vakıf Mütevelli Heyeti adına denetim kurulu tarafından yapılır. Her yıl Vakıf hesapları ile beraber ibra edilir.

Yürürlük
Madde 21–
(1) Bu Yönetmelik 11.01.2009 tarihinden itibaren 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 22–
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.

Macahel Vakfı Mütevelli Heyetince onaylanmıştır.  

————————————————–
PDF için tıklayınız