Ana Sayfa Mütevelli Heyeti Yönetmeliği

Mütevelli Heyeti Yönetmeliği

Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYE ALMA YÖNETMELİĞİ

Mütevelli Heyeti Onay Tarihi: 09.02.2020 – 03

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

Madde 1– (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın en yüksek Karar Organı olan Macahel Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğine sahip olabilme şartlarının belirlenmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2– (1) Bu Yönetmelik,  Macahel Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği ‘ne alınma ile ilgili ortak hükümleri kapsar.

Dayanak:

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, “Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedinde Değişiklik Sözleşmesi” ile Yenilenen Beyoğlu 21. Noterliği 03.03.2008 tarih ve 5327 sayılı Yeni Vakıf senedinin;   Mütevelli Heyeti başlıklı 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Vakıf                       : Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı,

b) Macahel Vakfı          : Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı,

c) Mütevelli Heyeti       : Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetini,

d) Yönetim Kurulu       : Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyeti Üye Alımı Esasları

 Madde 5- (1) Vakıf Senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda hareket edeceğine, Vakfa maddi ya da manevi katkısı olacağına Yönetim Kurulu tarafından kanaat getirilmiş ve Mütevelli Heyeti’ne Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş olması.

(2) Bireysel olarak yapılacak müracaatlarda ”Vakıf Senedinde belirtilen amaçlar doğrultusunda hareket edeceğine”, Vakfa maddi ya da manevi katkılarını, projelerini ihtiva eden ve en az 10 (on) yıllık 2 (iki) Mütevelli Heyeti Üyesinin imzalı teklifini içeren başvuru dilekçesi.

(3) Mütevelli Heyeti Üyeliği’ne alınacak üye sayısı ”Bir Takvim yılı için; üye tam sayısının %10’u nu geçemez, küsuratlı durumlarda küsuratlar dikkate alınmaz.” Ölüm ve istifa ya da Mütevelli Heyeti Kararı ile üyelikleri düşürülenler bu sayıya dahil edilmez.

(4) Anne, baba ya da eş tarafından Macahel kökenli olmak.

(5) 5237 Sayılı TCK.53 uyarınca kısıtlı olmamak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Madde 6- Mütevelli Heyeti Üyeliği Başvuruları için istenen belgeler;

(1) Bireysel Başvurularda;
Macahel Vakfı Mütevelli Heyeti Divan Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazılmış, bu yönetmeliğin 5. Maddesinin 2. fıkrasındaki şekil şartlarını ihtiva eden dilekçe.

(2) Yönetim Kurulu Tekliflerinde;
Teklif edilen kişi ya da kişilerin vakfa sağlayacakları katkıları ihtiva eden, Macahel Vakfı Mütevelli Heyeti Divan Kurulu Başkanlığı’na hitaben dilekçe.

(3) Bütün Başvuru Sahiplerinin;
a) Kimlik Fotokopisi
b) Vesikalık Fotoğraf
c) İkametgâh Belgesi
d) Adli Sicil Belgesi
e) Mütevelli Heyeti Üyeliği Başvuru Formu

Mütevelli Heyeti Üyeliği İle İlgili İşlemler

Madde 7– (1) Mütevelli Heyeti Üyeliği Başvuruları; Yönetim Kurulu’na yada Mütevelli Heyeti Toplantısı sırasında ”Divan Başkanlığı” na şahsen yapılır.

(2)  Talep sahipleri ya da Yönetim Kurulu teklifleri ile ilgili şekil şartlarına uygunluğu, ”Divan Heyeti” re’sen inceler ve Mütevelli Heyeti Toplantısı gündemine alır.

Mütevelli Heyeti Üyeliği Başvuruları Değerlendirilmesi

Madde 8– (1) Mütevelli Heyeti Toplantısı Divan Kurulu tarafından, Vakıf senedi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre şekil şartlarına uygunluğu tespit edilen başvurular, toplantı gündemine alınarak Mütevelli Heyeti onayına sunulur, uygun olmadığı görülen başvurular o toplantı çerçevesinde geri çevrilir.

(2) Mütevelli Heyeti Toplantısı neticesinde, Mütevelli Heyeti Üyelikleri kabul edilen Yeni Üyeler, toplantı tutanağının imzaya alınmasını takiben bildirim zorunluluğu yerine getirildikten sonra, Vakıf Senedinin ”MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ” ni düzenleyen 9. madde haklarına sahip olurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vakıf Giriş Aidatı

Madde 9–  (1) Mütevelli Heyeti, Vakfın sabit giderlerinin karşılanması ve faaliyete devam edebilmesi için, her yıl Mütevelli Heyeti üyelerinin yıllık olarak ödeyecekleri aidat miktarlarını (Vakıf senedinin 18. maddesi kapsamında) günün ekonomik şartları dikkate alarak belirler. 

(2) Mütevelli Heyeti, Vakfa yeni alınacak Mütevelli Heyeti Üyelerinden girişte alınacak asgari bağış miktarını her takvim yılında ayrıca belirler.

(3)  Yıllık olarak belirlenen aidatını süresi içerisinde hiç yatırmayan veya eksik yatıran üyeye, durumu yazılı olarak bildirilir. Buna rağmen ödeme yapmayan üyenin konumu bir sonraki Mütevelli Heyet toplantısında gündeme alınarak görüşülür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 10-  (1) Üyelik şartları ile ilgili, bilerek yanlış ve yanıltıcı bilgi veren veya Mütevelli Heyeti Üye şartlarını kaybedip vakfa bildirmeyen kişiler hakkında, bu durumun tespiti ile Mütevelli Heyeti tarafından üyelikleri res’sen sona erdirilir.

Denetim:

Madde 11- Bu yönetmelik kamuya açıklık ve saydamlık ilkesine göre yürütülür. Denetimi Vakıf Mütevelli Heyeti adına denetim kurulu tarafından yapılır. Her yıl Vakıf hesapları ile beraber ibra edilir.

Yürürlük:

Madde 12– (1) Bu Yönetmelik 01.03.2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

Yürütme:

Madde 13– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.

Macahel Vakfı Mütevelli Heyetince 09.02.2020 tarih ve 03 sayı ile onaylanmıştır.